Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De Jong Visspecialist (https://www.dejongvisspecialist.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van De Jong Visspecialist betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van De Jong Visspecialist.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Jong Visspecialist berusten bij De Jong Visspecialist. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Jong Visspecialist is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan De Jong Visspecialist, info@dejongvisspecialist.nl.

Privacyverklaring

de Jong Visspecialist, gevestigd aan Utrechtsestraat 50 3401 CW IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Utrechtsestraat 50 3401 CW IJsselstein

0306881364

Bart de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van de Jong Visspecialist Hij/zij is te bereiken via bart@dejongvisspecialist.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
de Jong Visspecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  •  Adresgegevens
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vragen@dejongvisspecialist.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
de Jong Visspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Het afhandelen van uw betaling
  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  •  Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
de Jong Visspecialist neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Jong Visspecialist) tussen zit. de Jong Visspecialist gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
de Jong Visspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
de Jong Visspecialist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
de Jong Visspecialist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Jong Visspecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@dejongvisspecialist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de Jong Visspecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de Jong Visspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via vragen@dejongvisspecialist.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De Jong Visspecialist geeft De Jong Visspecialist geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De Jong Visspecialist.
De Jong Visspecialist kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De Jong Visspecialist, de onmogelijkheid de website van De Jong Visspecialist te gebruiken, uit de levering van diensten door De Jong Visspecialist of het gebrek aan levering van diensten door De Jong Visspecialist.

Wijzigingen

De inhoud van de website van De Jong Visspecialist wordt regelmatig bijgewerkt. De Jong Visspecialist behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De Jong Visspecialist te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 29 oktober 2020.